آخرین فعالیتهای ملک ترابر و پیگیری مراحل حمل کالای خود را در این قسمت مشاهده نمایید.

 

 

 

 

 

 

 


 

  22/0113/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/10/28


 

 1812- 32دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء چین به مقصد بندرعباس در تاریخ 1401/10/23 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1810 در تاریخ 1401/10/12 در تهران تخلیه گردید.


 

 22/0112/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/09/22


 

1810 - یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1401/09/16 بارگیری گردید .


 

22/0111/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/08/16


 

 22/0110/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/07/20


 

کالای شماره 1806 در تاریخ 1401/07/18 در تهران تخلیه گردید.


 

 22/0109/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/06/30


 

1806 - دو دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1401/06/28 بارگیری گردید .


 

کالای شماره 1804 در تاریخ 1401/06/12 در تهران تخلیه گردید.


 

22/0108/TR - ترانزیت 30 دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/05/31


 

1804 - یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1401/05/25 بارگیری گردید .


 

22/0107/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/04/30


 

22/0106/TR - ترانزیت 14 دستگاه کامیون از مبداء ترکمنستان از طریق مرز لطف آباد به مقصد کشور ترکیه در تاریخ 1401/04/02


 

22/0105/TR - ترانزیت 30 دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1401/03/17


 

22/0104/TR - ترانزیت 15 دستگاه کامیون از مبداء ترکمنستان به مقصد آذربایجان در تاریخ 1401/02/15


 

22/0103/TR - ترانزیت 10 دستگاه کامیون از مبداء ترکمنستان به مقصد آذربایجان در تاریخ 1401/01/23


 

22/0102/TR -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1400/12/22


 

22/0101/TR- ترانزیت 20 دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد ترکمنستان / ازبکستان در تاریخ 1400/12/01


 

1798-ترانزیت هشتاد دستگاه کامیون از مبداء آذربایجان به مقصد جلفا در تاریخ 1400/11/20


  

کالای شماره 1797 در تاریخ 1400/11/12 در تهران تخلیه گردید.


 

1797-  سه دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد تهران در تاریخ 1400/10/22 بارگیری گردید .


 

کالای شماره 1796-1793 در تاریخ 1400/10/15 در تهران تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1792 در تاریخ 1400/10/11 در تهران تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1791-1790 در تاریخ 1400/10/01 در تهران تخلیه گردید.


 

1793-1796    چهار دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/09/30 بارگیری گردید .


 

1792-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/09/24 بارگیری گردید .


 

1790-1791    دو دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/09/17 بارگیری گردید .


 

 کالای شماره 1789 در تاریخ 1400/08/25 در تهران تخلیه گردید.


 

1789-  یک دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد تهران در تاریخ 1400/08/05 بارگیری گردید .


 

 کالای شماره 1787-1788 در تاریخ 1400/08/01 در تهران تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1786 در تاریخ 1400/07/25 در تهران تخلیه گردید.


 

1787-1788    دو دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/07/12 بارگیری گردید .


 

1786-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/07/08 بارگیری گردید .


 

کالای شماره 1785 در تاریخ 1400/07/07 در تهران تخلیه گردید.


 

 - کالای شماره 1784 در تاریخ 1400/07/04 در تهران تخلیه گردید.


 

1785-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/06/24 بارگیری گردید .


  

1784-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/06/20 بارگیری گردید .


 

کالای شماره (1783-1782) در تاریخ 1400/06/20 در تهران تخلیه گردید.


 

1782-1783    دو دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/06/06 بارگیری گردید .


 

کالای شماره (1781-1780) در تاریخ 1400/05/26 در تهران تخلیه گردید.


 

1780-1781    دو دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/05/09 بارگیری گردید .


  

- کالای شماره 1779 در تاریخ 1400/05/02 در تهران تخلیه گردید.


  

1779-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/04/16 بارگیری گردید .


 

 - کالای شماره 1778 در تاریخ 1400/04/05 در تهران تخلیه گردید.


 -

 - کالای شماره 1776 در تاریخ 1400/03/28 در یونان تخلیه گردید.


 

1778-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/03/17 بارگیری گردید .


   

 - کالای شماره 1777 در تاریخ 1400/02/30 در ترکیه تخلیه گردید.


 

1777-  بیست و دو دستگاه کامیون از مبداء تبریز به مقصد ترکیه در تاریخ 1400/02/15 بارگیری گردید .


 

 1776-  یک دستگاه کامیون از مبداء مشهد به مقصد یونان در تاریخ 1400/03/11 بارگیری گردید .


 

کالای شماره (1775-1773) در تاریخ 1400/02/16 در تهران تخلیه گردید.


 

1773-1775   سه دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/01/30 بارگیری گردید .


 

  - کالای شماره 1772 در تاریخ 1400/01/29 در تهران تخلیه گردید.


 

1772-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1400/01/16 بارگیری گردید .


 -

کالای شماره 1771 در تاریخ 1400/01/07 در تهران تخلیه گردید.


 

1771-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1399/12/23 بارگیری گردید .


 -

کالای شماره 1770 در تاریخ 1399/12/20 در تهران تخلیه گردید.


 

1770-  یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1399/12/04 بارگیری گردید .


 

 کالای شماره (1767-1763) در تاریخ 1399/12/03 در تهران تخلیه گردید.


 

1769- حمل ترکیبی 1436 تن محموله لوله سایز نامتعارف از مبداء هند به مقصد عسلویه از طریق بندرامام- 1399/12/02


 

 1768 - ترانزیت  90 تن کالا از مبداء بندر امام به مقصد بندر خرمشهر - 1399/10/22


 

1763-1767   پنج دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1399/11/18 بارگیری گردید .


 

1762- حمل ترکیبی 4081 تن محموله لوله سایز نامتعارف از مبداء هند به مقصد عسلویه از طریق بندرامام- 1399/11/07


 

1761- یک دستگاه کانتینر 40 فوت از مبداء تهران به مقصد کانادا در تاریخ 1399/11/06 بارگیری گردید  .


 

کالای شماره 1760 در تاریخ 1399/11/04 در تهران تخلیه گردید.


 

1760- یک دستگاه خودرو سواری از مبداء دبی به مقصد تهران در تاریخ 1399/10/09 بارگیری گردید .


 

 1759-   ترانزیت  247 تن کالا از مبداء بندر امام به مقصد منطقه ویژه بندر امام - 1399/09/15


 

1758 -   ترانزیت  4000 تن کالا از مبداء بندر خرمشهر به مقصد بندر امام - 1399/08/29


 

1757 -   ترانزیت 117 تن کالا از مبداء بندر امام به مقصد بندر خرمشهر - 1399/07/20


 

 کالای شماره 1756 در تاریخ 1399/06/17 در تهران تخلیه گردید.


 

1756 -  یک دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد تهران در تاریخ 1399/06/10 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1752 در تاریخ 1399/05/22 در هلند تخلیه گردید.


  

1748 -   ترانزیت  از مبداء بندر امام به مقصد بندر خرمشهر - 1399/05/21


 

1755 -   ترانزیت از مبداء بندر خرمشهر به مقصد بندر امام - 1399/05/01


 

1754 - ترانزیت از مبداء فرودگاه امام به مقصد بندر امام  - 1399/04/20


 

1753 - ترانزیت از مبداء فرودگاه امام به مقصد بندر امام  - 1399/04/20


 

کالای شماره 1745 در تاریخ 1399/04/15 در عراق تخلیه گردید.


 

1752 -  2 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1399/04/08 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1751 در تاریخ 1399/04/06 در هلند تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1750 در تاریخ 1399/04/06 در هلند تخلیه گردید.


 

1751 -  4 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1399/02/27 بارگیری گردید.


 

1750 -  2 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1399/02/27 بارگیری گردید.


 

1749 -   ترانزیت از مبداء بندر خرمشهر به مقصد بندر امام - 1399/02/12


 

کالای شماره 1742 در تاریخ 1398/12/20 در اسپانیا تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1743 در تاریخ 1398/12/05 در هلند تخلیه گردید.


 

1747 -   ترانزیت از مبداء بندر امام به مقصد بندر خرمشهر - 1398/11/21


 

1746 -   ترانزیت از مبداء بندر امام به مقصد بندر خرمشهر - 1398/11/13


   

1745 -   یک دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1398/11/11 بارگیری گردید.


 

1742 -  12 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد اسپانیا در تاریخ 1398/11/05بارگیری گردید.


 

1743 -  8 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/10/27 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1744 در تاریخ 1398/10/27 در کانادا تخلیه گردید.


 

 کالای شماره 1741 در تاریخ 1398/10/22 در عراق تخلیه گردید.


 

1744 - 500 کیلو کالا از مبداء فرودگاه امام به مقصد کانادا در تاریخ 1398/10/21 تحویل نماینده این شرکت گردید.


 

  1741 -   2 دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1398/09/15 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1740 در تاریخ 1398/10/02 در هلند تخلیه گردید.


 

 کالای شماره 1739 در تاریخ 1398/09/01 در کانادا تخلیه گردید.


 

1740 -  6 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/08/30 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1736 در تاریخ 1398/08/20 در هلند تخلیه گردید.


 

 1739- یک دستگاه کانتینر 40 فوت از مبداء تهران به مقصد کانادا در تاریخ 1398/07/06 بارگیری گردید  .


 

  کالای شماره 1733 در تاریخ 1398/06/30 در هلند تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1738 در تاریخ 1398/06/23 در تبریز تخلیه گردید.


 

  کالای شماره 1735 در تاریخ 1398/06/23 در ویتنام تخلیه گردید.


 

 1738- یک دستگاه کامیون از مبداء قرقیزستان به مقصد تبریز در تاریخ 1398/06/03 بارگیری گردید.


 

1737- یک دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء چین به مقصد بندرعباس در تاریخ 1398/05/01 بارگیری گردید و سپس به صورت زمینی به عراق ترانزیت گردید.


 

1736 -  16 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/07/07 بارگیری گردید.


 

  کالای شماره 1732 در تاریخ 1398/06/03 در هلند تخلیه گردید.


 

 - کالای شماره 1734 در تاریخ 1398/05/30 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1735 - یک دستگاه کانتینر 20 فوت یخچالی از مبداء سرخس به مقصد ویتنام در تاریخ 1398/05/23 بارگیری گردید.


 

1734 - 252 کیلو کالا از مبداء ترکیه به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1398/05/25 تحویل نماینده این شرکت گردید.


 

 1733- 16 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/05/23 بارگیری گردید.


 

 1732 - 14 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/04/25 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1729 در تاریخ 1398/04/24 در هلند تخلیه گردید.


 

 کالای شماره 1730 در تاریخ 1398/04/20 در عراق تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1727 در تاریخ 1398/04/02 در هلند تخلیه گردید.


 

1731 - ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به کشورهای آسیای میانه و بالعکس .


 

 کالای شماره 1726 در تاریخ 1398/03/20 در عراق تخلیه گردید.


 

1730 - 2 دستگاه کامیون از مبداء بندر لنگه به مقصد عراق در تاریخ 1398/03/18 بارگیری گردید.


 

1729 - 25 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/03/18 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1725 در تاریخ 1398/02/30 در هلند تخلیه گردید.


 

1728 -  170 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه بارگیری گردید.


 

 1727 - 11 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/02/25 بارگیری گردید.


 

 1726 -   4 دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1398/02/19 بارگیری گردید.


 

1725 - 15 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1398/01/15 بارگیری گردید.


 

 1724 -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به کشورهای آسیای میانه و بالعکس .


 

کالای شماره 1721 در تاریخ 1397/12/28 در هلند تخلیه گردید.


 

1723 - ترانزیت از مبداء فرودگاه امام به مقصد بندر امام  - 1397/12/27


 

1721 -  14 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء بندر عباس به مقصد هلند در تاریخ 1397/11/15 بارگیری گردید.


 

1720  -  ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به کشورهای آسیای میانه و بالعکس .


 

 1719 - ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به کشورهای آسیای میانه و بالعکس .


 

1718 - ترانزیت از ترکیه و مرز بازرگان به کشورهای آسیای میانه و بالعکس .


 

1717 -   ترانزیت از مبداء بندر امام به مقصد بندر خرمشهر - 1397/09/01


 

کالای شماره 1716 در تاریخ 1397/09/28 در بازرگان تخلیه گردید.


 

1716 - 1 دستگاه کامیون از مبداء دانمارک به مقصد بازرگان در تاریخ 1397/09/12 بارگیری گردید.


 

  کالای شماره 1715 در تاریخ 1397/08/24 در عراق تخلیه گردید.


 

1715 -  2 دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1397/08/01 بارگیری گردید.


 

  کالای شماره 1714 در تاریخ 1397/07/15 در تهران تخلیه گردید.


 

 1714 - 1 دستگاه کامیون از مبداء ترکیه به مقصد تهران در تاریخ 1397/07/09 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1713 در تاریخ 1397/05/29 در تهران تخلیه گردید.


 

 1713 -  1 دستگاه کامیون از مبداء قزاقستان به مقصد تهران در تاریخ 1397/05/16 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1711 در تاریخ 1397/04/11 در منطقه ویژه بندر امام تخلیه گردید.


 

1711 - 1 دستگاه کامیون از مبداء ایتالیا به مقصد منطقه ویژه بندر امام در تاریخ 1397/03/28 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1712 در تاریخ 1397/03/07 در روسیه تخلیه گردید.


 

1712 - 1 دستگاه کامیون از مبداء جیرفت به مقصد روسیه در تاریخ 1397/02/26 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1710 در تاریخ 1397/02/17 در ترکیه تخلیه گردید.


 

1710 - 3 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه در تاریخ 1397/02/11 بارگیری گردید.


 

 - کالای شماره 1709 در تاریخ 1397/02/11 در ترکیه تخلیه گردید.


 

1709 - 5 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه در تاریخ 1397/02/06 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1708 در تاریخ 1397/02/20 در عراق تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1707 در تاریخ 1397/02/08 در ترکیه تخلیه گردید.


 

  کالای شماره 1706 در تاریخ 1397/02/07 در ترکیه تخلیه گردید.


 

 کالای شماره 1705 در تاریخ 1397/02/06 در ترکیه تخلیه گردید.


 

 کالای شماره 1704 در تاریخ 1397/02/04 در ترکیه تخلیه گردید.


 

1707 - 3 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه در تاریخ 1397/02/03 بارگیری گردید.


 

 1706 - 5 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه در تاریخ 1397/02/02 بارگیری گردید.


 

1705 - 5 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه در تاریخ 1397/02/01 بارگیری گردید.


 

1704 - 5 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد ترکیه در تاریخ 1397/01/30 بارگیری گردید.


 

 کالای شماره 1702 در تاریخ 1397/01/30 در عراق تخلیه گردید.


 

1708 - 1 دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1397/01/28 بارگیری گردید.


 

کالای شماره 1703 در تاریخ 1397/01/06 در بندر امام تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1699 در تاریخ 1396/12/26 در بندر عباس تخلیه گردید.


 

1703 - 1 دستگاه کامیون از مبداء نرکیه به مقصد بندر امام در تاریخ 1396/12/25 بارگیری گردید.


 

1702 - 2856 کیلو کالا از مبداء چک به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/12/11 تحویل نماینده این شرکت و سپس به صورت زمینی به عراق ترانزیت گردید.


 

 - کالای شماره 1700 در تاریخ 1396/12/10 در زنجان تخلیه گردید.


 

1700- 1 دستگاه کامیون از مبداء نرکیه به مقصد زنجان در تاریخ 1396/12/02 بارگیری گردید.


 

 1699 - 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء چین به مقصد بندر عباس در تاریخ 1396/12/01 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1696 در تاریخ 1396/11/24 در عراق تخلیه گردید.


 

1696- 4 دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1396/11/09 بارگیری گردید.


 

1698- ترانزیت 37172 کیلو کالا از مبداء بازرگان به مقصد جلفا - 1396/11/04


 

 - کالای شماره 1695 در تاریخ 1396/10/23 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

 - کالای شماره 1694 در تاریخ 1396/10/21 در عراق تخلیه گردید.


 

 1695- 25 کیلو کالا از مبداء دوبی به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/10/19 تحویل نماینده این شرکت گردید.


 

 - کالای شماره 1690 در تاریخ 1396/10/19 در عراق تخلیه گردید.


 

1692- ترانزیت 21000 تن کالا به مقصد بندر خرمشهر - در دست اقدام


 

- کالای شماره 1688 در تاریخ 1396/10/07 در بندر عباس تخلیه گردید.


 

1694- 1115 کیلو کالا از مبداء چک به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/09/24 تحویل نماینده این شرکت و سپس به صورت زمینی به عراق ترانزیت گردید.


 

- کالای شماره 1682 در تاریخ 1396/09/24 در بندر عباس تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1691 در تاریخ 1396/09/22 در آلمان تخلیه گردید.


 

1691- 750 کیلو کالا از مبداء فرودگاه امام به مقصد آلمان در تاریخ 1396/09/14 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

 1690- 3 دستگاه کامیون از مبداء چک به مقصد عراق در تاریخ 1396/09/12 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1686 در تاریخ 1396/09/08 در آلمان تخلیه گردید.


 

1689- ترانزیت 85 دستگاه کامیون از انزلی به بازرگان در تاریخ 1396/09/07


 

1688- 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء چین به مقصد بندر عباس در تاریخ 1396/09/02 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1687 در تاریخ 1396/08/22 در قزوین تخلیه گردید.


 

1687- 1 دستگاه کامیون از مبداء قرقیزستان به مقصد قزوین در تاریخ 1396/08/08 بارگیری گردید.


 

1686- 1 دستگاه کامیون از مبداء کرمان به مقصد آلمان در تاریخ 1396/08/24 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1685 در تاریخ 1396/08/21 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1685- 950 کیلو کالا از مبداء آلمان به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/08/18 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1683 در تاریخ 1396/08/20 در الرویس قطر  تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1684 در تاریخ 1396/08/15 در آستاراخان روسیه تخلیه گردید.


 

1682- 1 دستگاه کانتینر 40 فوت از مبداء چین به مقصد بندر عباس در تاریخ 1396/08/15 بارگیری گردید.


 

1684- 200 تن کنسانتره از مبداء بندر نوشهر به مقصد آستاراخان روسیه در تاریخ 1396/08/10 بارگیری گردید.


 

1683 -  2 دستگاه کانتینر 40 فوت یخچالی از مبداء تهران به مقصد الرویس قطر در تاریخ 1396/08/09 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1681 در تاریخ 1396/08/04 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1681- 2 کیلو کالا از مبداء دوبی به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/08/01 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1680 در تاریخ 1396/07/13 در جلفا تخلیه گردید.


 

1680- 1 دستگاه کامیون از مبداء قزاقستان به مقصد جلفا در تاریخ 1396/06/28 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1679 در تاریخ 1396/07/16 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1678 در تاریخ 1396/07/12 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1679- 51 کیلو کالا از مبداء چین به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/07/10 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

 1678- 44 کیلو کالا از مبداء ترکیه به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/07/06 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1676 در تاریخ 1396/06/31 در روسیه تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1674 در تاریخ 1396/06/30 در تهران تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1677 در تاریخ 1396/06/29 در قزوین تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1672 در تاریخ 1396/06/25 در صربستان تخلیه گردید.


 

1676- 1 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد روسیه در تاریخ 1396/06/20 بارگیری گردید.


 

1674- 4 دستگاه کامیون از مبداء روسیه به مقصد تهران در تاریخ 1396/06/20 بارگیری گردید.


 

1677- 3 دستگاه کامیون از مبداء قرقیزستان به مقصد قزوین در تاریخ 1396/06/15 بارگیری گردید.


 

 - کالای شماره 1675 در تاریخ 1396/06/18 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

 1675- 10 کیلو کالا از مبداء دوبی به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/06/15 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1673 در تاریخ 1396/06/12 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

 1672- 1 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد صربستان در تاریخ 1396/06/11 بارگیری گردید.


 

1673- 90 کیلو کالا از مبداء آلمان به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/06/09 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1668 در تاریخ 1396/06/08 در بندر عباس تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1671 در تاریخ 1396/06/05 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1671- 207 کیلو کالا از مبداء آلمان به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/06/02 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1670 در تاریخ 1396/05/27 در عراق تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1669 در تاریخ 1396/05/24 در پاکستان تخلیه گردید.


 

1670- 1 دستگاه کامیون از مبداء شهریار به مقصد عراق در تاریخ 1396/05/22 بارگیری گردید.


 

1669- 5 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد پاکستان در تاریخ 1396/05/19 بارگیری گردید.


 

1668- 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء چین به مقصد بندر عباس در تاریخ 1396/05/18 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1667 در تاریخ 1396/05/08 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1667- 200 کیلو کالا از مبداء چک به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/05/04 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

1666- ترانزیت خارجی از بندر امام به منطقه ویژه بندر امام 1396/03/28


 

 - کالای شماره 1653 در تاریخ 1396/03/20 در تهران تخلیه گردید.


 

 - کالای شماره 1663 در تاریخ 1396/03/20 در بندر عباس تخلیه گردید.


 

 1653- 1 دستگاه کامیون از مبداء فرانسه به مقصد تهران در تاریخ 1396/03/12 بارگیری گردید.


 

 1663- 1 دستگاه کانتینر از مبداء امارات به مقصد بندر عباس در تاریخ 1396/03/09 بارگیری گردید.


 

 - کالای شماره 1662 در تاریخ 1396/03/06 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1662- 40 کیلو کالا از مبداء هلند به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/03/03 تحویل نماینده شرکت گردید. 


 

- کالای شماره 1664 در تاریخ 1396/03/01  در پاکستان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1658 در تاریخ 1396/02/30 در یونان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1661 در تاریخ 1396/02/29 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1664- 2 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد پاکستان در تاریخ 1396/02/27 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1660 در تاریخ 1396/02/26 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1661- 960 کیلو کالا از مبداء کره به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/02/26 تحویل نماینده شرکت گردید. 


 

1660- 100 کیلو کالا از مبداء چک به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/02/23 تحویل نماینده شرکت گردید. 


 

- کالای شماره  1657 در تاریخ 1396/02/17 در پاکستان تخلیه گردید.


 

1658- 5 دستگاه کامیون از مبداء قزوین به مقصد یونان در تاریخ 1396/02/17 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1656 در تاریخ 1396/02/13 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1657- 4 دستگاه کامیون از مبداء اصفهان به مقصد پاکستان در تاریخ 1396/02/13 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1655 در تاریخ 1396/02/10 در پاکستان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1651 در تاریخ 1396/02/10 در یونان تخلیه گردید.


 

1656- 500 کیلو کالا از مبداء چک به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1396/02/10 تحویل نماینده شرکت گردید. 


 

- کالای شماره 1654 در تاریخ 1396/02/08 در پاکستان تخلیه گردید.


 

1655- 2 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد پاکستان در تاریخ 1396/02/06 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1650 در تاریخ 1396/02/04 در بندر عباس تخلیه گردید.


 

1654- 1 دستگاه کامیون از مبداء زنجان به مقصد پاکستان در تاریخ 1396/02/04 بارگیری گردید.


 

1651- 5 دستگاه کامیون از مبداء تهران به مقصد یونان در تاریخ 1396/01/29 بارگیری گردید.


 

1650- 16 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبداء هند به مقصد بندر عباس در تاریخ 1396/01/20 بارگیری گردید.


 

- کالای شماره 1629 در تاریخ 95/12/26 در بندر عباس تخلیه گردید.


 

-کالای شماره 1642 در تاریخ 95/12/22 در بازرگان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1647 در تاریخ 95/12/18 در فرودگاه امام تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1648 در تاریخ 95/12/18 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1646 در تاریخ 95/12/17 در گمرک غرب تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1634 در تاریخ 95/12/17 در بندرعباس تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1637 در تاریخ 95/12/15 در بندرعباس تخلیه گردید.

 


1631- چهار دستگاه کانتینر 40 فوت به مقصد بندرعباس در چین بارگیری کردید. 95/12/14


1647- 100 کیلو کالا از مبدا اسپانیا به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 95/12/14 تحویل نماینده شرکت گردید. 


 

1648- 68 کیلو کالا از مبدا بلژیک به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 95/12/13 تحویل نماینده شرکت گردید. 


 

- کالای شماره 1645 در تاریخ 95/12/12 در پاکستان تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1625 در تاریخ 95/12/11 در بندرعباس تخلیه گردید. 


 

1646- یک دستگاه کامیون از مبدا ترکیه به مقصد گمرک غرب بارگیری گردید. 95/12/11 


 

- کالای شماره 1616 در تاریخ 95/12/10 در بندرعباس تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1639 در تاریخ 95/12/09 در جمهوری چک تخلیه گردید.


 

 1645- دو دستگاه کامیون از مبدا ساوه به مقصد پاکستان بارگیری کردید. 95/12/08


 

- کالای شماره 1641 در تاریخ 95/12/05 در گمرک غرب تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1638 در تاریخ 95/12/03 در جمهوری چک تخلیه گردید.


 

1629- یک دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد بندرعباس در ژاپن بارگیری گردید. 95/11/30


 

1641- یک دستگاه کامیون از ترکیه به مقصد گمرک غرب بارگیری کردید. 95/11/29


 

1639- شش دستگاه کامیون از اصفهان به مقصد چک بارکیری گردید.95/11/25


 

- کالای شماره 1633 در تاریخ 95/11/22 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

1638- شش دستگاه کامیون از مبدا بندرامام به مقصد جمهوری چک بارگیری گردید. 95/11/20


 

-کالای شماره 1635 در تاریخ 95/11/19 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1632 در تاریخ 95/11/19 در لهستان تخلیه گردید.


 

1635- 85 کیلوگرم کالا از مبدا اسپانیا به فرودگاه امام در تاریخ 95/11/16 تحویل نماینده شرکت گردید.

 


1636- دو دستگاه کامیون از مبدا آلمان در تاریخ 95/11/12 در ابهر تخلیه گردید.


1633- شش دستگاه کامیون از ارومیه به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/11/11


 1637- شش دستگاه کانتینر 40 فوت به مقصد بندر عباس در چین بارگیری گردید. 95/11/10


 

1632- پنج دستگاه کامیون از کرمانشاه به مقصد لهستان بارگیری گردید. 95/11/06


 

- کالای شماره 1630 در تاریخ 95/11/06 در روسیه تخلیه گردید.


 

1625- دو دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد بندرعباس در چین بارگیری گردید. 95/11/05


 

1616- چهار دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد بندر عباس در چین بارگیری گردید. 95/11/03


 

1630- یک دستگاه کامیون یخچالی از امل به مقصد روسیه بارگیری گردید. 95/10/27 


 

- کالای شماره 1627 در تاریخ 95/10/17 در اسلواکی تخلیه کردید.


 

- کالای شماره 1628 در تاریخ 95/10/13 در ترکیه تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1626 در تاریخ 95/10/11 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

1629- یک دستگاه کانتینر 20 فوت از ژاپن به مقصد بندرعباس بارگیری گردید. 95/10/10 


- کالای شماره 1613 در تاریخ 95/10/08 در بندرعباس تخلیه گردید. 


 

1628- یک دستگاه کامیون از اهواز به مقصد ترکیه بارگیری کردید. 95/10/06


 

- کالای شماره 1622 در تاریخ 95/10/05 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

1627- چهار دستگاه کامیون از شیراز به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/10/05


 

1626- دو دستگاه کامیون از امل به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/10/01


 

- کالای شماره 1618 در تاریخ 95/09/29 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1624 در تاریخ 95/09/28 در تهران تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1621 در تاریخ 95/09/28 در اصفهان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1617 در تاریخ 95/09/26 در صربستان تخلیه گردید.


 

1624- یک دستگاه کامیون از ترکیه به مقصد تهران بارگیری گردید. 95/09/23


 

1622- دو دستگاه کامیون از عسلویه به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/09/23 


 

1621- یک دستگاه کامیون از روسیه به مقصد اصفهان بارگیری گردید. 95/09/19


 

- کالای شماره 1615 در تاریخ 95/09/19 در پاکستان تخلیه گردید. 


 

1618- دو دستگاه کامیون از زنجان به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/09/16


 

 1617- یک دستگاه کامیون از ملایر  به مقصد صربستان بارگیری گردید. 95/09/16


 

1615- دو دستگاه کامیون از ملایر به مقصد پاکستان بارگیری گردید. 95/09/14


 

- کالای شماره 1619 در تاریخ 95/09/15 در جمهوری چک تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1614 در تاریخ 95/09/08 در پاکستان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1610 در تاریخ 95/09/09 در لهستان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1609 در تاریخ 95/09/07 در جمهوری چک تخلیه گردید.


 

1613- دو دستگاه کانتینر 40 فوت به مقصد بندرعباس در چین بارگیری گردید. 95/09/05


 

1614- دو دستگاه کامیون از رشت به مقصد پاکستان بارگیری گردید. 95/09/03


 

 - کالای شماره 1598 در تاریخ 95/09/03 در بندرعباس تخلیه گردید.


 

1619- پنج دستگاه کامیون از لرستان به مقصد جمهوری چک بارگیری گردید. 95/09/02


 

 - کالای شماره 1612 در تاریخ 95/08/30 در پاکستان تخلیه گردید.


 

 1612- دو دستگاه کامیون از ساوه به مقصد پاکستان بارگیری شد. 95/08/26


 

 1610- چهار دستگاه کامیون از قزوین به مقصد لهستان بارگیری گردید.  95/08/26


 

1609- سیزده دستگاه کامیون  از شیراز به مقصد جمهوری چک بارگیری گردید.  95/08/26


 

- کالای شماره 1608 در تاریخ 95/08/21 در اربیل تخلیه گردید.


-کالای شماره 1604 در تاریخ 95/08/21 در لهستان تخلیه گردید.


 

 

1608- یک دستگاه کامیون از اردبیل به اربیل بارگیری کردید. 95/08/17


 

- کالای شماره 1606 در تاریخ 95/08/17 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

-کالای شماره 1607 در تاریخ 95/08/16 در تبریز تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1603 در تاریخ 95/08/16 در پاکستان تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1600 در تاریخ 95/08/14 درتهران تخلیه گردید.


 

1606- 142 کیلوگرم کالا از مبدا اسپانیا به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 95/08/14 تحویل نماینده شرکت گردید.

 


1603- دو دستگاه کامیون از یزد به مقصد پاکستان بارگیری گردید. 95/08/12


1607- یک دستگاه کامیون از ترکیه به مقصد تبریز بارگیری کردید. 95/08/11


 

- کالای شماره 1602 در تاریخ 95/08/11 در ترکیه تخلیه گردید. 


 

1604- چهار دستگاه کامیون از مبدا بندرامام به مقصد لهستان بارگیری گردید. 95/08/10


 

-کالای  شماره 1601 در تاریخ  95/08/07 در ترکمنستان تخلیه گردید.


 

 1600- دو دستگاه کامیون از مبدا رئسیه به مقصد تهران بارگیری گردید. 95/08/06


 

1602- دو دستگاه کامیون از مبدا اهواز به مقصد ترکیه بارگیری کردید. 95/08/04


 

1601- یک دستگاه کامیون از مبدا تهران به مقصد ترکمنستان بارگیری گردید. 95/08/02


 

1598- 2600 کیلوگرم کالا از مبدا چین به مقصد بندرعباس در تاریخ 95/07/27 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1599 در تاریخ 95/07/17 در پاکستان تخلیه گردید.


 

1599- دو دستگاه کامیون از مشهد به مقصد پاکستان بارگیری گردید. 95/07/14


 

- کالای شماره 1597 در تاریخ 95/06/02 در فرانسه تخلیه گردید.


 

1597- سه دستگاه کامیون یخچالی از تبریز به مقصد فرانسه بارگیری گردید. 95/05/30 


 

- کالای شماره 1596 در تاریخ 95/05/30 در جبل علی تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1595 در تاریخ 95/05/29 در فرودگاه امام تخلیه گردید.

 


 

1596- یک دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد جبل علی در بندرعباس بارگیری گردید. 95/05/28


 

- کالای شماره 1592 در تاریخ 95/05/28 در اصفهان تخلیه گردید.


 

1595- 80 کیلو گرم کالا از مبدا کره به فرودگاه امام در تاریخ 95/05/22 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1593 در تاریخ  95/05/21 در اربیل تخلیه گردید.


 

 - کالای شماره 1591 در تاریخ 95/05/18 در فرودگاه امام تخلیه گردید. 


 

1593- یک دستگاه کامیون از مبدا قزوین به مقصد اربیل بارگیری گردید. 95/05/17


 

 

1592- سه دستگاه کامیون از مبدا اتریش به مقصد اصفهان بارگیری گردید. 95/05/17


 

- کالای شماره 1589 در تاریخ 95/05/14 در بندر بوشهر تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1590 در تاریخ 95/05/13 در تفتان تخلیه گردید.


 

1591- 100 کیلوگرم کالا از مبدا اسپانیا به مقصد تهران در تاریخ 95/05/12 تحویل نماینده گردید.


 

1590- دو دستگاه کامیون از ساوه به مقصد تفتان بارگیری گردید. 95/05/10


 

1589- بیست دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد بندر بوشهر در هند بارگیری گردید. 95/04/29


 

- کالای شماره 1588 در تاریخ 95/04/18 در فرودگاه امام تخلیه گردید.


 

1588- 45 کیلو گرم کالا از مبدا تایوان به فرودگاه امام در تاریخ 95/04/14 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1587 در تاریخ 95/04/11 در بغداد تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1583 در تاریخ 95/04/06 در شیراز تخلیه گردید. 


 

- کالای شماره 1585 در تاریخ 95/04/05 در بندر امام تخلیه گردید. 


 

1587- یک دستگاه کامیون از کرمان به مقصد بغداد بارگیری گردید. 95/04/05


 

- کالای شماره 1582 در تاریخ  95/03/30 در مسکو تخلیه گدید.


 

- کالای شماره 1586 در تاریخ 95/03/25 در تفتان تخلیه گردید.


 

 1585- یک دستگاه کامیون از تهران به مقصد بندر امام بارگیری گردید. 95/03/29


 

- کالای شماره 1572 در تاریخ 95/03/27 در تهران تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1568 در تاریخ 95/03/26 در هند تخلیه گردید.


 

1586- دو دستگاه کامیون از سیرجان به مقصد تفتان بارگیری گردید. 95/03/26


 

-کالای شماره 1569 در تاریخ 95/03/24 در هند تخلیه گردید.


 

-کالای شماره 1570 در تاریخ 95/03/24 در تهران تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1584 در تاریخ 95/03/20 در سلیمانیه تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1577 در تاریخ 95/03/20 در هند تخلیه گردید.


 

1584- سه دستگاه کامیون از تهران به مقصد سلیمانیه بارگیری گردید. 95/03/19


 

- کالای شماره 1581 در تاریخ 95/03/19 در هند تخلیه گردید.


 

 1583- نه دستگاه کامیون از آلمان به مقصد شیراز بارگیری گردید. 95/03/18


 

1582- یک دستگاه کامیون از تهران به مقصد مسکو بارگیری گردید. 95/03/16


 

-  کالای شماره 1580 در تاریخ 95/03/12 در سلیمانیه تخلیه گردید.


 

1581- هشت دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد هند در بندرعباس بارگیری گردید. 1395/03/11


 

1580- سه دستگاه کامیون از طبس به مقصد سلیمانیه بارگیری گردید. 1395/03/08


 

- کالای شماره 1579 در تاریخ 1395/03/06 در اربیل تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1578 در تاریخ 1395/03/05 در سلیمانیه تخلیه گردید.


 

1579- یک دستگاه کامیون از تبریز به مقصد اربیل بارگیری گردید.1395/03/04


 

1578- سه دستگاه کامیون از سمنان به مقصد سلیمانیه بارگیری گردید. 1395/03/03 


 

1577- دو دستگاه کانتینر 40 فوت در بندرعباس به مقصد هند بارگیری گکردید. 1385/03/03


 

- کالای شماره 1576 در تاریخ 1395/02/28 در فرودگاه امام خمینی تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1575 در تاریخ 1395/02/26 در اربیل تخلیه گردید. 1395/02/26


 

1570- بیست دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد بندرعباس در موندرا هند بارگیری گردید. 1395/02/26


 

1569- یک دستگاه کانتینر 40 فوت به مقصد جبل علی در بندر عباس بارگیری گردید. 1395/02/25


 

1568- چهار دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد هند در بندر عباس بارگیری گردید. 1395/02/23


 

- کالای شماره 1566 در تاریخ 1395/02/23 در آلمان تخلیه گردید.


 

 - کالای شماره 1565 در تاریخ 1395/02/21 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

1576- 70 کیلو گرم کالا از مبدا تایوان به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1395/02/20 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

1575- یک دستگاه کامیون از شیراز به مقصد اربیل بارگیری گردید. 1395/02/18


 

- کالای شماره 1574 در تاریخ 1395/02/15 در سلیمانیه تخلیه گردید.


 

1574- چهار دستگاه کامیون از ساوه به مقصد سلیمانیه بارگیری گردید. 1395/02/13


 

 - کالای شماره 1573 در تاریخ 1395/02/13 در فرودگاه امام تحویل گردید.


 

1572- 50 کیلو گرم کالا از جمهوری چک به مقصد تهران حرکت گردید. 1395/02/13


 

1573-  210 کیلوگرم کالا از مبدا بارسلونا به مقصد فرودگاه امام در تاریخ 1395/02/12 تحویل نماینده شرکت گردید.


 

- کالای شماره 1571 در تاریخ 1395/02/12 در فرودگاه امام تحویل گردید.


 

-کالای شماره 1562 در تاریخ 1395/02/12 در صربستان تخلیه گردید.


 

1566- هفت دستگاه کامیون از مشهد به مقصد المان بارگیری گردید. 1395/02/11


 

-کالای شماره 1559 در تاریخ 1395/02/10 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

-کالای شماره 1558 در تاریخ 1395/02/10 در اسلواکی تخلیه گردید.


 

-کالای شماره 1557 در تاریخ 1395/02/10 در اسلواکی تخلیه گردید.


1565- پنج دستگاه کامیون از عسلویه به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 1395/02/09 


 

-کالای شماره 1554 در تاریخ 1395/02/09 در هامبورگ تخلیه گردید.


 

- کالای شماره 1564 در تاریخ 1395/02/05 در سلیمانیه تخلیه گردید.


 

1564- سه دستگاه کامیون چادری از تبریز به مقصد سلیمانیه بارگیری گردید. 95/02/01 


 

1559- شش دستگاه کامیون از تهران به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/01/31


 

- کالای شماره 1556 در تاریخ 95/01/31 در جبل علی تخلیه گردید.


 

1558-  شش دستگاه کامیون از تهران به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 95/01/30


 

1562- یک دستگاه کامیون از اصفهان به مقصد صربستان بارگیری گردید. 95/01/29


 

1557- شش دستگاه کامیون از تهران به مقصد اسلواکی بارگیری گردید.95/01/29


 

1556- یک دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد جبل علی در بندرعباس بارگیری گردید. 95/01/25


 

- کالای شماره 1555 در تاریخ 1394/01/23 در صربستان تخلیه گردید. 


 

1555- یک دستگاه کامیون از اصفهان به مقصد صریستان بارگیری گردید.  95/01/15


 

1554- 2 دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد هامبورگ در بندر عباس بارگیری گردید. 95/01/15 


 

1553- 4 دستگاه کانتینر 40 فوت به مقصد هندوستان در بندر عباس بارگیری گردید.95/01/14


 

کالای شماره 1552 در تاریخ 95/01/4 در صربستان تخلیه گردید. 


 

کالای شماره 1551 در تاریخ 94/12/27 تخلیه گردید. 


 

1552-  یک دستگاه کامیون از قم به مقصد صربستان بارگیری گردید. 94/12/24


کالای شماره 1550 در تاریخ 94/12/19 در هندوستان تخلیه گردید.


 

1551- 5 دستگاه کامیون از یزد به مقصد آلمان بارگیری گردید. 94/12/18


 

کالای شماره 1545 در تاریخ 94/12/16 در اسلواکی تخلیه گردید. 


 

کالای شماره 1543 در تاریخ 94/12/15 در هندوستان تخلیه گردید.


 

کالای شماره 1547 در تاریخ 94/12/15 در جبل علی تخلیه گردید.


 

1550- یک دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد هندوستان در بندرعباس بارگیری گردید. 94/12/13


 

1547- یک دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد جبل علی در بندر عباس بارگیری گردید.94/12/12


 

1545- یک دستگاه کامیون از اراک به مقصد اسلواکی بارگیری گردید. 94/12/11


 

1543- 4 دستگاه کانتینر 20 فوت به مقصد هندوستان در بندر عباس بارگیری گردید.94/12/08 


-کالای شماره 1541 در تاریخ 94/12/07 در گمرک تهران تخلیه گردید.


 

1544- 8 دستگاه کامیون از مبدا ترکیه در تاریخ 94/12/05 در زنجان تخلیه گردید.


 کالای شماره 1539 در تاریخ 94/12/04 در هند تخلیه گردید. 


 

 1542- 6 دستگاه کانتینر 20 فوت از بندر عباس به مقصد هندوستان حرکت نمود. 94/12/03


 

 1541- 620 کیلوگرم کالا  از آلمان به مقصد تهران حرکت گردید.94/11/29


 

 1540- 5 دستگاه کامیون  از مبدا ترکیه در تاریخ 94/11/27  در زنجان تخلیه گردید.


 

 1539- یک دستگاه کانتینر 20 فوت  به قصد هندوستان در بندر عباس بارگیری گردید.94/11/26


 -کالای 1538 در تاریخ 94/10/29 در فروذگاه امام خمینی تحویل گردید.


 -کالای شماره 1537 در تاریخ 94/10/12 در گمرک تهران تخلیه و نحویل گردید.


 1538- 720 کیلوگرم کالا از مبدا سئول کره به مقصد فرودگاه امام خمینی در تاریخ 94/10/25 تحویل نماینده این شرکت گردید.


 -کالای شماره 1536 در تاریخ 94/11/03 در مقصد اربیل تخلیه و تحویل گردید.


 1537- یک دستگاه کامیون از استانبول به مقصد تهران بارگیری گردید. 94/10/06


1536- دو دستگاه کامیون (44 تن) از قزوین به مقصد اربیل عراق باگیری گردید. 94/10/30


 -کالای شماره 1535 در تاریخ 94/10/11 در مقصد اربیل تخلیه و تحویل گردید.


 1535- دو دستگاه کامیون (46 تن)کالا از مبدا اراک به مقصد اربیل عراق بارگیری گردید. 94/10/07


 1534- 78 کیلوگرم کالا ار فرودگاه امام خمینی تهران به مقصد بندر امام ترانزیت و تحویل گردید.94/10/22


 -کالای شماره 1533 در تاریخ 94/11/1 در مقصد باکو تحویل گردید.


 -کالای شماره 1532 در تاریخ 94/10/29 در گمرک تهران تخلیه گردید.


 1533- 24 تن بار (زمینی) از مبدا تهران به مقصد باکو بارگیری گردید. 94/10/25


 -کالا شماره 1531 در تاریخ 94/09/17 در مقصد بندر ناواشیوا هند تخلیه گردید.


 -کالا شماره 1530 در تاریخ 94/10/19  در بندرعباس تخلیه گردید.


 1532- 600 کیلوگرم بار گروپاژ از مبدا ایتالیا به مقصد گمرک تهران (زمینی) بارگیری گردید. 94/10/16


 1531- یک دستگاه کانتینر 20 فوت از مبدا بندر عباس به مقصد هند بارگیری گردید. 94/09/10


-کالا شماره 1524 در تاریخ 94/10/22 در گمرک تهران تخلیه گردید.


1530- 20 دستگاه کانتینر 20 فوت از مبدا هند به مقصد بندر عباس بارگیری گردید. 94/09/05


-کالای شماره 1526 در تاریخ 94/09/04 در مقصد عشق آباد تخلیه گردید


1529- 21 تن کالا از بیله سوار به مقصد جلفا ترانزیت گردید. 94/08/30


1528- 17 تن کالا از مرز بازرگان به مقصد  آلماتی قزاقستان ترانزیت گردید. 94/08/30


1527- 418 تن سوخت از مرز کردستان عراق به مقصد اراک ترانزیت گردید. 94/08/30


1526- 42 تن کالا از مشهد بارگیری گردید و به مقصد عشق اباد ترکمنستان حرکت نموده.  94/08/30


- کالا شماره 1525 مورخ 94/08/25 در مقصد تخلیه گردید.


1525- 23 تن کالا از تهران بارگیری گردید و به مقصد باکو آذربایجان حرکت نموده. 94/08/23


1524 -5 تن کالا از نیژنینووگراد روسیه بارگیری گردید و به مقصد تهران حرکت نموده.94/09/15


 

 

 

 

تمامی حقوق این وب سایت برای ملک ترابر محفوظ می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران